Opšti uslovi korišćenja usluga CRI Domains d.o.o. Beograd

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima CRI Domains d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: CRI Domains) pruža usluge korisniku i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza CRI Domains i korisnika usluga (u daljem tekstu: Korisnik).

Opšti uslovi su obavezujući za CRI Domains i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom CRI Domains i Korisnik ne dogovore drugačije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.
Korisnik usluga CRI Domains može postati svako zainteresovano punoletno i poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.
Zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se u pisanom obliku od strane Korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Web sajtu CRI Domains ili putem elektronske pošte.
Prilikom popunjavanja zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik navodi osnovne podatke o sebi, podatke za administrativni kontakt, kontakt za tehnička pitanja i kontakt za plaćanje, kao i specifikaciju usluga CRI Domains za čije je korišćenje zainteresovan.
Korisnik se obavezuje da u slučaju promene imena, statusa, načina organizovanja i drugih promena značajnih za identifikaciju, o istom bez odlaganja obavesti CRI Domains.
Podnošenjem zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.
Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenim i stupa na snagu momentom davanja saglasnoti na odredbe ovih Opšte uslova.

Član 4.
Korisnički odnos između Korisnika i CRI Domains po pravilu se zaključuje na neodređeno vreme.

IV PRENOS PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.
Pravo na korišćenje  usluga CRI DOMAINS koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice bez prethodne saglasnosti CRI DOMAINS u pisanom obliku.

V CENE USLUGA

Član 6.
CRI DOMAINS samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja  usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Web sajta CRI DOMAINS.
CRI DOMAINS zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu unapred i na pogodan način obaveštava Korisnika.

VI PLAĆANJA

Član 7.
Predračune i račune za pružene usluge CRI DOMAINS dostavlja Korisniku putem elektronske pošte, nakon prijema zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa, naručivanja dodatnih usluga, kao i periodično tokom trajanja korisničkog odnosa.
Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga CRI DOMAINS i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja.

Član 8.
Prilikom plaćanja usluga korišćenjem platnih kartica MasterCard i Visa, Korisnik plaća samo obračunati iznos traženih usluga, dok troškovi transakcije (bankarska provizija) padaju na teret CRI DOMAINS.

Član 9.
Predračuni i računi šalju se Korisniku po pravilu elektronskim putem, a dostupni su i putem Web sajta CRI DOMAINS.
Dostavu računa u štampanom obliku CRI DOMAINS vrši putem obične pošte, na poseban zahtev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti realne troškove poštanskih usluga.

Član 10.
CRI DOMAINS nije odgovoran u slučaju da Korisnik blagovremeno ne primi predračun ili račun (recimo, usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe).
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti CRI DOMAINS o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Član 11.
U slučaju da korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za usluge, pada u dužničku docnju i dužan je da plati CRI DOMAINS zakonom propisanu zateznu kamatu.

VII REKLAMACIJE

Član 12.

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti CRI DOMAINS reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili faksa, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje usluga.
Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana i overena od strane Korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje Korisnika.
Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica MasterCard i Visa, Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno
obavljenom plaćanju (ID transakcije, kôd odobrenja i broj predračuna).
CRI DOMAINS je dužan da u roku od 7 dana po prijemu reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena.
CRI DOMAINS neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.
U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, CRI DOMAINS će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.
U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabrane usluge, CRI DOMAINS će Korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.
U slučaju usvajanja reklamacije za usluge koje korisnik nije u mogućnosti da koristi, CRI DOMAINS će obaviti povraćaj kompletnog uplaćenog iznosa Korisniku.

IX KORIŠĆENJE USLUGA

Član 13.
CRI DOMAINS se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje standardnih servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da zbog radova na mreži ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 14.
CRI DOMAINS se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o relevantnoj domaćoj i međunarodnoj zakonskoj regulativi iz oblasti Interneta, te
opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje Internet servisa.
Korisnik se obavezuje da će servise koristiti u skladu sa regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

Član 15.
CRI DOMAINS se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, te slobodu i tajnost komunikacije Korisnika na Internetu, u skladu sa važećim propisima. CRI DOMAINS se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Član 16.
Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

X PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 17.
U slučaju da Korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, CRI DOMAINS zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno
suspenduje pružanje usluga u trajanju do deset dana.
Ukoliko Korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, CRI DOMAINS će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga uz naplatu posebne naknade po cenovniku CRI DOMAINS.
U slučaju da Korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, CRI DOMAINS će Korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenuti postupak za nadoknadu štete.

Član 18.
CRI DOMAINS može privremeno suspendovati pružanje usluga na zahtev Korisnika upućen u pisanom obliku, zbog dužeg odsustva ili drugih opravdanih razloga.

Član 19.
CRI DOMAINS može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja
može naneti štetu CRI DOMAINS, Korisniku ili trećem licu.
CRI DOMAINS je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti Korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.
Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od deset dana.
Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, CRI DOMAINS ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje Internet usluga, raskine korisnički odnos i pokrene postupak za naknadu štete.

Član 20.
CRI DOMAINS može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.
CRI DOMAINS će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

XI ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 21.
Korisnik u potpunosti odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim na Internetu.

Član 22.
CRI DOMAINS ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:
• Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim
prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
• Zagušenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje CRI DOMAINS objektivno ne može da utiče;
• Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane Korisnika;
• Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika na Internetu;
• Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova;
• Korišćenja opreme za čiju upotrebu Korisnik nije dobio saglasnost CRI DOMAINS;
• Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama CRI DOMAINS;
• Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole CRI DOMAINS;
• Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga CRI DOMAINS.

XII PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 23.
Korisnički odnos između CRI DOMAINS i Korisnika može prestati na osnovu jednostranog pismenog otkaza svake strane uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana.
CRI DOMAINS može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa Korisnikom u sledećim slučajevima:
• Ako Korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz člana 17. ovih Opštih uslova;
• Ako Korisnik po isteku dva meseca od dana privremene suspenzije pružanja usluga po sopstvenom zahtevu (član 18.) ne zatraži u roku od narednih pet dana
ponovno aktiviranje usluga;
• Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja CRI DOMAINS (član 19.);
• Ako Korisnik, po bilo kom osnovu, izgubi pravo korišćenja pristupne
infrastrukture koja nije u vlasništvu CRI DOMAINS, a koju Korisnik upotrebljava za korišćenje usluga CRI DOMAINS;
• Ako dođe do pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika;
• Ako CRI DOMAINS donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili izgubi odobrenje propisano zakonom za obavljanje svoje delatnosti.
Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa CRI DOMAINS ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi CRI DOMAINS u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova iz člana 28.
Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa po bilo kom osnovu odmah, a najkasnije do isteka otkaznog roka, izmiri sva dugovanja prema CRI DOMAINS nastala po osnovu pruženih usluga.

XIII POVERLJIVOST PODATAKA

Član 24.
Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 25.
CRI DOMAINS prikuplja podatke o Korisniku potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
CRI DOMAINS neće upotrebljavati lične podatke Korisnika u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.

XIV REŠAVANJE SPOROVA

Član 26.
Korisnik i CRI DOMAINS su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 27.
Korisnik i CRI DOMAINS su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa rešavaju prijateljskim pregovorima i mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rešavanja međusobnih sporova mirnim putem, Korisnik i CRI DOMAINS saglasno priznaju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

XV IZMENE OPŠTIH USLOVA

Član 28.
CRI DOMAINS zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
CRI DOMAINS se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, pre stupanja izmena na snagu.

XVI VAŽNOST OPŠTIH USLOVA
Član 29.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjivaće se od 01.02.2010. godine.